Bilgi ve Sipariş
siparis@gucpa.com.tr
Müşteri Hizmetleri
+90 332 345 45 90
USD :
EUR :
KVKK Aydınlatma Metni

GÜÇPA  DOĞALGAZ ISI MALZEMELERİ PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİRAYDINLATMA BEYANI

Veri Sorumlusu Bilgileri
Veri Sorumlusu : Güçpa Doğalgaz Isı Malzemeleri Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
Mersis No : 0413058538200001
Adres : Fevzi Çakmak Mahallesi 10650 Sokak No:6 Karatay/KONYA
Telefon & Faks No : 0332 345 4590
E-posta : bilgi@gucpa.com.tr
KEP Adresi : gucpadogalgaz@hs01.kep.tr
Web Adresi : www.gucpa.com.tr

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, GÜÇPA DOĞALGAZ ISI MALZEMELERİ PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİolarak “Veri Sorumlusu” sıfatıylakişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Şirketimiz, kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kanun’a uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Tarafınıza ait kişisel veriler, GÜÇPAtarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İs sağlığı/Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satin alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep/şikayetlerin takibi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Çeşitli raporların hazırlanmasıamaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK

başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için www.gucpa.com.tr adresinde yer alan GÜÇPA Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

GÜÇPAtarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, üstlenilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, Şirketin ana şirketine, iş ortaklarına, kamu kurumlarına, internet servis hizmeti sağlayıcısına, iş sağlığı ve güvenliği firmasına, resmi muhasebecimize, hukuk departmanımıza, bankalara, nakliye firmalarına, tedarikçi firmalara,  destek hizmeti alınan firmalara, yabancı uyruklu siteler üzerinden yapılan aktarımlar nedeniyle yabancı ülkelere, ayrıca Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yeterli koruması olan veya olmayan ülkelerde bulunan Microsoft Office uygulamalarıve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

 • KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Çeşitli Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6331 Sayılı Kanun, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler ve tebliğlere istinaden ve diğer tüm yasal mevzuat gereğince veya sözleşme ilişkisi kurulması esnasında veya açık rızanıza istinaden işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Şirketimizde ise, kişisel veriler yukarıda yer verilen amaçlarla, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketin işyerleri, departmanları, internet sitesi, sosyal medya mecraları aracılığıyla, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip toplanabilmektedir. Örneğin,

 • İşyerimizdeki güvenlik kamera kayıtları vasıtasıyla,
 • Tüketici sıfatına haiz müşterilerimizin internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurması ile,
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ile,
 • Sipariş alınması ve yapılan sözleşmeler ile,
 • Şirketimize ya da şirket çalışanlarımızın şirket e-posta adresine elektronik posta gönderilmesiyle, faks çekilmesiyle, şirket çalışanlarımızın cep telefonlarına gönderdikleri yazılı metinler ile toplanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVK Kanunu gereğince yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bir dilekçe ile aşağıdaki adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
GÜÇPA, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

İLETİŞİM ADRESİ:
GÜÇPADOĞALGAZ ISI MALZEMELERİ PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fevzi Çakmak Mahallesi 10650 Sokak No:6 Karatay/KONYA
0332 345 4590
bilgi@gucpa.com.tr
www.gucpa.com.tr